Activity & News

เราควรติดตั้ง CEMs ตรงไหน?

เราควรเลือกตำแหน่งในการติดตั้งระบบ CEMs ระบบชักตัวอย่าง Probe, Flow Probe และ เครื่องวัดความทึบแสง Opacity ที่เหมาะสมได้อย่างไร?


US.EPA ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง CEMs Probe, flow probe และเครื่องวัดความทึบแสง (Opacity) ไว้ในอย่างชัดเจน ซึ่งอยู่ใน  Title 40, Appendix B to Part 60 – Performance Specification 1 (Opacity), Performance Spec 2 (CEMS), and Appendix A (Flow).

เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องจากเครื่องวัดและผ่านการทดสอบความแม่นยำสัมพันธ์ (Relative Accuracy test; RA test)  ตำแหน่งที่ติดตั้งจะต้องเป็นตัวแทนของการปลดปล่อยมลพิษจากปล่องระบาย  โดยที่ตำแหน่งที่มีการไหลอย่างต่อเนื่องจะมีความแม่นยำและถูกต้องมากกว่าการอ่านค่าจากตำแหน่งที่มีการไหลแบบผันผวน ซึ่งอาจทำให้ได้ค่าที่ไม่ถูกต้องหรือผิดเพี้ยนไปจากค่าจริง โดยอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆย่อมมีเกณฑ์การติดตั้งที่แตกต่างกันไป

ข้อปฏิบัติสำหรับการติดตั้ง CEMs Probe หรือ หัววัดเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ถูกต้อง

·         CEMs: ข้อแนะนำของตำแหน่งของการตรวจวัดคือ

(1) ด้านปลายทางจากระบบบำบัด (Down Stream) ต้องห่างจากตำแหน่งอุปกรณ์ควบคุมที่ใกล้ที่สุด, จุดของการเกิดมลพิษ, หรือจุดอื่น ๆที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของมลพิษ(ความปั่นป่วน) อย่างน้อย 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องหรือท่อ

(2) ต้องห่างจากปลายหรือด้านไกลจากระบบบำบัด (Upstream) ของการปล่อยไอเสีย (ควัน) หรืออุปกรณ์ควบคุม อย่างน้อย 0.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องหรือท่อ

 

 

 

  • ·         Point CEMs: ข้อแนะนำของการติดตั้งแบบจุดในการตรวจวัดคือ

(1) ต้องห่างจากปล่องหรือผนังของท่อไม่ต่ำกว่า 1.0 เมตร (3.3 ft)

(2) ต้องอยู่ภายในหรือพื้นที่กึ่งกลาง (Centroidal Area) ของปล่องหรือส่วนตัดขวางของท่อ


                                                         

                                                         

  ·         Path CEMs: ข้อแนะนำของการติดตั้งแบบทางเดินของการตรวจวัดคือ

(1) ต้องห่างจากปล่องหรือผนังของท่อไม่ต่ำกว่า 1.0 เมตร (3.3 ft)

(2) ต้องติดตั้งห่างจากปล่องหรือผนังท่ออย่างน้อย 70% และอยู่ภายใน 50% ของปล่องหรือพื้นที่ของส่วนตัดขวางของท่อ

(3) ถูกติดตั้งบริเวณตรงกึ่งกลางของพื้นที่ศูนย์ณ์กลางของปล่องหรือท่อ

 

Flow meter: ต้องใช้ตำแหน่งการความยาวของปล่องหรือท่อมากที่สุด

     การวัดตัวอย่าง และ/หรือ ความเร็ว เป็นการดำเนินการที่หน้างาน โดยที่ติดตั้ง:

Ø  อย่างน้อย 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องจากจุดผกผันทาง Downstream

Ø  อย่างน้อย 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องจากจุดผกผันทาง Upstream

หากไม่มีตำแหน่งตามเกณฑ์ อาจเลือกตำแหน่งทางเลือกที่ห่างอย่างน้อย 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องหรือท่อ Downstream และห่างจากการรบกวนการไหลอย่างน้อย 0.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของ Upstream 

 

            ตำแหน่งเครื่องวัดความทึบแสง:

     การเลือกตำแหน่งตรวจวัดคือ

(1) ห่างจากจุดติดตั้งเครื่องควบคุมอง หรือบริเวณที่มีการรบกวนการไหลอย่างน้อย 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องหรือท่อ Downstream

(2) ห่างจากการรบกวนการไหลอย่างน้อย 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ Upstream

(3) ไม่มีไอน้ำควบแน่น

(4) สามารถเข้าถึงเพื่อซ่อมแซมได้

ภาพตัวอย่างเส้นผ่านศูนย์กลางสมมูลที่ตรวจวัดในปล่องหรือท่อ:

 

 

 

ในกรณีรที่จุดติดตั้งไม่อยู่ในเกณฑ์ เช่นระยะท่อตรงไม่พอกับที่ระยะ 2 เท่า, 4 เท่าหรือ 8 ของเส้นผ่านศูนย์กลางจากจุดผกผัน ก็มีทางเลือกให้ผู้ใช้งานต้ององพิสูจน์ว่าตำแหน่งนั้นสามารถนำมาเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของปล่องได้

      สำหรับทั้ง CEMs และ เครื่องวัดการไหลนั้น จุดทดสอบสามารถวัดจากจำนวนจุดสำรวจที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหาตำแหน่งตัวแทนในการวัดตัวอย่าง

      สำหรับความทึบแสงสามารถใช้เลือกตำแหน่งนอกเหนือจากที่อ้างข้างต้น หากแสดงให้เห็นว่าความทึบเฉลี่ยที่วัดได้ที่ตำแหน่งนั้น ๆเท่ากับความทึบแสงที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

สรุป

      โดยพื้นฐานจำเป็นต้องใช้ปล่องหรือท่อยาวๆ ที่ห่างจากจุดที่ลมผกผัน ไม่ว่าจะเป็นทางออกของพัดลมสำหรับดูดอากาศร้อน (ID fan) ข้อลด ข้องอ เป็นต้น ระยะห่างจากความปั่นป่วนครั้งสุดท้ายของแต่ละอุปกรณ์นั้นแตกต่างกันออกไป:

Ø  หัววัด CEMs มีระยะห่างเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เท่า

Ø  ความทึบแสง มีระยะห่างเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เท่า

Ø  การไหล มีระยะห่างเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เท่า

      ในทุกกรณีควรเป็น 1-2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางจากปล่องที่เป็นทางตรงหรือท่อก่อนออก ส่วนหักศอกต่าง ๆหรืออุปกรณ์อื่น ๆ หากเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างน้อยตามนี้จะช่วยให้ผ่านการรับรองและการทดสอบ RATA และทำให้ปวดหัวน้อยลงกับข้อกำหนดของอุปกรณ์อีกด้วย11-05-2021

 #cems