Activity & News

การควบคุมการเผาไหม้


                ปัญหาฝุ่น เขม่าควันจากปล่องระบายโรงงาน ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนในเชื้อเพลิงทำให้เป็นเขม่าควันสีดา โดยเขม่าควันจะทำให้พื้น ผนัง หลังคาของอาคารสกปรกและมีผลเสียต่อระบบ หายใจของมนุษย์ และทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของหม้อน้ำลดลงเพราะเขม่าที่จับในหม้อน้ำจะเป็นฉนวนความร้อนโดยเขม่าควันไฟจะมีองค์ประกอบหลักของฝุ่นละอองที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าหากไม่มีการควบคุมจะทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ดังนั้นต้องควบคุมปริมาณเขม่าควันไม่ให้มีค่าสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด วิธีการควบคุมหรือลดเขม่าควันมีดังนี้

1.เลือกเชื้อเพลิงที่เหมาะสมเลือกใช้เชื้อเพลิงที่เผาไหม้แล้วเกิดเขม่าควันน้อย เช่น เชื้อเพลิงที่มี ความชื้นต่า

2.เลือกใช้ระบบการเผาไหม้ที่ดีหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.ปรับปรุงระบบการเผาไหม้เดิม เช่น เพิ่มอุณหภูมิอากาศสำหรับการเผาไหม้ปรับสัดส่วนการผสม

ของเชื้อเพลิงกับอากาศสาหรับการเผาไหม้ให้เหมาะสมปรับการกระจายเชื้อเพลิงและการกระจายลมให้ เหมาะสม เป็นต้น

4.เตาเผาหรือหม้อน้ำบางชนิด ออกแบบลักษณะการไหลของก๊าซร้อนไม่ดีทาให้เกิด เขม่าควัน

มาก ควรหลีกเลี่ยงไม่นามาใช้งาน

5.การติดตั้งอุปกรณ์ก่าจัดเขม่าควันที่ทางออกจากหม้อน้ำหรือเตาเผาเช่น ไซโคลน (Cyclone)

ถุงผ้ากรอง (Bag filter) เครื่องจับอนุภาคด้วยไฟฟ้าสถิต(Electrostatic precipitator, ESP) เครื่องพ่นจับ เปียก (WetScrubber) โดยแต่ละอุปกรณ์จะสามารถกาจัดเขม่าควันได้ในขนาดต่างกัน                ปัญหาการเกิดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์CO สูงก็เช่นเดียวกันเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของไฮโดรคาร์บอน คล้ายกับการเกิดเขม่าควัน แต่มีปฏิกิริยาการออกซิไดซ์ของธาตุคาร์บอนกับก๊าซออกซิเจนที่ไม่เพียงพอหรือมีอากาศน้อยเกินไป ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซพิษมีผลเสียต่อระบบประสาทและระบบการหายใจของมนุษย์

ดังนั้นจำเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นซึ่งมีหลักการคือ

1.เลือกใช้ระบบการเผาไหม้ที่ดีมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

2.ปรับปรุงระบบการเผาไหม้เดิม เช่น เพิ่มอุณหภูมิของเชื้อเพลิงเพิ่มอุณหภูมิของอากาศ สาหรับ

การเผาไหม้เพิ่มหรือลดความดันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับการเผาไหม้ เป็นต้นการควบคุมการเผาไหม้
                การลดปริมาณก๊าซไอเสียก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมการเผาไหม้ให้ได้ประสิทธิภาพ ทำได้ด้วยการลดอัตราอากาศส่วนเกินเพื่อลดปริมาณอากาศที่ป้อนให้แก่ระบบวิธีนี้ยังสามารถคาดหวังได้ว่าจะช่วยลดความสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงได้อีกด้วยอย่างไรก็ตาม หากลดอัตราอากาศส่วนเกินจนต่ำเกินไป จะทำให้เผาไหม้ได้ไม่ดีจึงจำเป็นต้องควบคุมอย่างเหมาะสมไม่ให้ปล่อยก๊าซที่ไม่เผาไหม้หรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ปัจจุบันยังมีหม้อไอน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่จะติดตั้งเครื่องวัด CO ซึ่งสามารถวิเคราะห์ก๊าซ CO ในก๊าซไอเสียได้โดยตรงไว้ที่ท่อไอเสียเพื่อทำการควบคุมสภาพการเผาไหม้อีกด้วย

                เพื่อที่จะให้ได้การเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพเครื่องวัดออกซิเจน O2 Analyzerหรือ เครื่องวัด  O2/COe Analyzer ประโยชน์ของเครื่องนี้ทำให้ทราบค่าปริมาณ O2 และ COe ได้แบบทันทีและต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้สามารถปรับแต่งเตาให้ได้มีประสิทธิภาพการเผาไหม้ได้ง่ายขึ้น


ข้อมูลเครื่องวัดออกซิเจน O2 Analyzer   

ข้อมูลเครื่องวัด O2/COe Analyzer


อ้างอิง

คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2561

www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/file_handbook/Pre_Heat/pre_heat_9.pdf