Oxygen Analyzer

                                                  

ปัญหาฝุ่น เขม่าควันจากปล่องระบายโรงงาน ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนในเชื้อเพลิง ทำให้เป็นเขม่าควันสีดา โดยเขม่าควันจะทำให้พื้น ผนัง หลังคาของอาคารสกปรก และมีผลเสียต่อระบบ หายใจของมนุษย์ และทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของหม้อน้าลดลง เพราะเขม่าที่จับในหม้อน้าจะเป็นฉนวนความร้อน โดยเขม่าควันไฟจะมีองค์ประกอบหลักของฝุ่นละอองที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้า หากไม่มีการควบคุมจะทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ดังนั้น ต้องควบคุมปริมาณเขม่าควันไม่ให้มีค่าสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด วิธีการควบคุมหรือลดเขม่าควัน มีดังนี้

1. เลือกเชื้อเพลิงที่เหมาะสม เลือกใช้เชื้อเพลิงที่เผาไหม้แล้วเกิดเขม่าควันน้อย เช่น เชื้อเพลิงที่มี ความชื้นต่า

2. เลือกใช้ระบบการเผาไหม้ที่ดีหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. ปรับปรุงระบบการเผาไหม้เดิม เช่น เพิ่มอุณหภูมิอากาศสาหรับการเผาไหม้ ปรับสัดส่วนการผสม

ของเชื้อเพลิงกับอากาศสาหรับการเผาไหม้ให้เหมาะสม ปรับการกระจายเชื้อเพลิงและการกระจายลมให้ เหมาะสม เป็นต้น

4. เตาเผาหรือหม้อน้่าบางชนิด ออกแบบลักษณะการไหลของก๊าซร้อนไม่ดี ทาให้เกิด เขม่าควัน

มาก ควรหลีกเลี่ยงไม่นามาใช้งาน

5. การติดตั้งอุปกรณ์ก่าจัดเขม่าควันที่ทางออกจากหม้อน้่าหรือเตาเผา เช่น ไซโคลน (Cyclone)

ถุงผ้ากรอง (Bag filter) เครื่องจับอนุภาคด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic precipitator, ESP) เครื่องพ่นจับ เปียก (Wet Scrubber) โดยแต่ละอุปกรณ์จะสามารถกาจัดเขม่าควันได้ในขนาดต่างกัน

 

ปัญหาการเกิดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO สูงก็เช่นเดียวกัน เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของไฮโดรคาร์บอน คล้ายกับการเกิดเขม่าควัน แต่มีปฏิกิริยาการออกซิไดซ์ของธาตุคาร์บอนกับก๊าซออกซิเจนที่ไม่เพียงพอ หรือมีอากาศน้อยเกินไป ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซพิษ มีผลเสียต่อระบบประสาทและระบบการหายใจของมนุษย์

ดังนั้นจำเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้น ซึ่งมีหลักการคือ

1. เลือกใช้ระบบการเผาไหม้ที่ดีมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

2. ปรับปรุงระบบการเผาไหม้เดิม เช่น เพิ่มอุณหภูมิของเชื้อเพลิง เพิ่มอุณหภูมิของอากาศ สาหรับ

การเผาไหม้ เพิ่มหรือลดความดันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับการเผาไหม้ เป็นต้น

 

การควบคุมการเผาไหม้
การลดปริมาณก๊าซไอเสียก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมการเผาไหม้ให้ได้ประสิทธิภาพ  ทำได้ด้วยการลดอัตราอากาศส่วนเกินเพื่อลดปริมาณอากาศที่ป้อนให้แก่ระบบ วิธีนี้ยังสามารถคาดหวังได้ว่าจะช่วยลดความสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้าและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากลดอัตราอากาศส่วนเกินจนต่ำเกินไป จะทำให้เผาไหม้ได้ไม่ดี จึงจำเป็นต้องควบคุมอย่างเหมาะสมไม่ให้ปล่อยก๊าซที่ไม่เผาไหม้หรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ปัจจุบันยังมีหม้อไอน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่จะติดตั้งเครื่องวัด CO ซึ่งสามารถวิเคราะห์ก๊าซ CO ในก๊าซไอเสียได้โดยตรงไว้ที่ท่อไอเสียเพื่อทำการควบคุมสภาพการเผาไหม้อีกด้วย

เพื่อที่จะให้ได้การเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ เครื่องวัดออกซิเจน O2 Analyzer หรือ เครื่องวัด  O2/COe Analyzer ประโยชน์ของเครื่องนี้ ทำให้ทราบค่าปริมาณ O2 และ COe ได้แบบทันทีและต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้สามารถปรับแต่งเตาให้ได้มีประสิทธิภาพการเผาไหม้ได้ง่ายขึ้น

 

ข้อมูลเครื่องวัดออกซิเจน O2 Analyzer   

ข้อมูลเครื่องวัด O2/COe Analyzer