Gas Detector

เครื่องวัดก๊าซแบบพกพา สำหรับงานตรวจวัดในที่อับอากาศ การตรวจสอบก๊าซทำงานในพื้นที่อันตราย


 • Single Gas SGC Gasclip.jpg
  สำหรับงานตรวจวัดก๊าซ สำหรับงานความปลอดภัยพกพาติดตัวบุคคล ตรวจวัดสำหรับที่อับอากาศหรืออันตรายในโรงงาน ใช้งานง่าย โครงสร้างแข็งแรง เครื่องตรวจวัดก๊าซ ชนิด 1 หัววัดพร้อมแสดงค่าด้วยระบ...

 • Single Gas SGC Gasclip.jpg
  เครื่องตรวจวัดก๊าซชนิด 1 หัววัด สำหรับงานความปลอดภัยพกพาติดตัวบุคคล ตรวจวัดสำหรับที่อับอากาศหรืออันตรายในโรงงาน ใช้งานง่าย โครงสร้างแข็งแรงสามารถเลือกชนิดหัววัด CO หรือ H2S ตรวจวัด...

 • Multi GAS Glasclip.jpg
  สำหรับงานตรวจวัดก๊าซสูงสุดได้ 4 ชนิดในเครื่องเดียว ตรวจวัดก๊าซไวไฟ (Flammable) 0-100% LEL ความละเอียด 1% ตรวจวัดก๊าซออกซิเจน (Oxygen) 0-30% VOL ความละเอียด 0.1% ตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจน...

 • Multi Gas Pump Gas Clip.jpg
  เครื่องตรวจวัดก๊าซ ชนิด 4 หัววัดพร้อมแสดงค่าด้วยระบบตัวเลข ดิจิตอล ตรวจวัดก๊าซไวไฟ (Flammable) 0-100% LEL ความละเอียด 1% ตรวจวัดก๊าซออกซิเจน (Oxygen) 0-30% VOL ความละเอียด 0.1% ตรว...

 • GX-2009 Multi Gas Riken.jpg
  สำหรับงานตรวจวัดก๊าซสูงสุดได้ 4 ชนิดในเครื่องเดียว สำหรับงานความปลอดภัยพกพาติดตัวบุคคล ตรวจวัดสำหรับที่อับอากาศหรืออันตรายในโรงงาน ระบบสอบเทียบอัตโนมัติ (Auto calibration) แสดงค่า ...

 • GX-2012 Multi Gas RIKEN.jpg
  สำหรับงานตรวจวัดก๊าซสูงสุดได้ 4 ชนิดในเครื่องเดียว สำหรับงานความปลอดภัยพกพาติดตัวบุคคล ตรวจวัดสำหรับที่อับอากาศหรืออันตรายในโรงงาน ใช้งานง่าย ปุ่มกดเพียงสองปุ่ม โครงสร้างแข็งแรง สา...