Gas Detector

เครื่องวัดก๊าซแบบพกพา สำหรับงานตรวจวัดในที่อับอากาศ การตรวจสอบก๊าซทำงานในพื้นที่อันตราย


 • SGC-w-Shadow-W1.jpg
  สำหรับงานตรวจวัดก๊าซ สำหรับงานความปลอดภัยพกพาติดตัวบุคคล ตรวจวัดสำหรับที่อับอากาศหรืออันตรายในโรงงาน ใช้งานง่าย โครงสร้างแข็งแรงเครื่องตรวจวัดก๊าซ ชนิด 1 หัววัดพร้อมแสดงค่าด้วยระบบ...

 • SGC-Plus-W1.jpg
  เครื่องตรวจวัดก๊าซชนิด 1 หัววัด สำหรับงานความปลอดภัยพกพาติดตัวบุคคล ตรวจวัดสำหรับที่อับอากาศหรืออันตรายในโรงงาน ใช้งานง่าย โครงสร้างแข็งแรงสามารถเลือกชนิดหัววัด CO หรือ H2Sตรวจวัดก...

 • MGC-C W1.jpg
  สำหรับงานตรวจวัดก๊าซสูงสุดได้ 4 ชนิดในเครื่องเดียวตรวจวัดก๊าซไวไฟ (Flammable) 0-100% LEL ความละเอียด 1%ตรวจวัดก๊าซออกซิเจน (Oxygen) 0-30% VOL ความละเอียด 0.1%ตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนซัล...

 • MGC-Pump-W1.jpg
  เครื่องตรวจวัดก๊าซ ชนิด 4 หัววัดพร้อมแสดงค่าด้วยระบบตัวเลข ดิจิตอลตรวจวัดก๊าซไวไฟ (Flammable) 0-100% LEL ความละเอียด 1%ตรวจวัดก๊าซออกซิเจน (Oxygen) 0-30% VOL ความละเอียด 0.1%ตรวจวั...

 • GX-2012-W1.jpg
  สำหรับงานตรวจวัดก๊าซสูงสุดได้ 4 ชนิดในเครื่องเดียว สำหรับงานความปลอดภัยพกพาติดตัวบุคคล ตรวจวัดสำหรับที่อับอากาศหรืออันตรายในโรงงาน ระบบสอบเทียบอัตโนมัติ (Auto calibration) แสดงค่า ...

 • GX-2009-W1.jpg
  สำหรับงานตรวจวัดก๊าซสูงสุดได้ 4 ชนิดในเครื่องเดียว สำหรับงานความปลอดภัยพกพาติดตัวบุคคล ตรวจวัดสำหรับที่อับอากาศหรืออันตรายในโรงงาน ใช้งานง่าย ปุ่มกดเพียงสองปุ่ม โครงสร้างแข็งแรง สา...