SC-160 CESVA.,SPAIN

 • สำหรับงานตรวจวัดใหโรงงานอุตสาหกรรม งานด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานวิจัย การออกแบบห้องดูดซับเสียง เสียงเครื่องจักร
 • ตรวจวัดเสียงแยกความถี่ 1/1 31.5 Hz ถึง 16 KH
 • ตรวจวัดเสียง Project Dose, LEX,8h :ISO 1999
 • ตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ตัวบุคคล :ISO 8041
 • ตรวจวัดเสียงสะท้อน ISO 3382:1997
 • ตรวจวัดประสิทธิภาพการดูดซับเสียง ISO 394:1985
 • ตรวจวัดเสียงของฉนวนป้องกันเสียง ISO 140:1998
 • โปรแกรม สำเร็จรูปแสดงผลที่หน้าจอแบบ Real time
 • โปรแกรมสามารถแสดงรูปกราฟ 3D
 • แปลงข้อมูลการตรวจวัดในรูป Excel หรือ Text File
 • มาตรฐาน IEC 61672 CLASS 2
 • ตรวจวัดค่า Frequency weightings A,C และ Z ได้พร้อมกัน
 • โครงสร้างเครื่องและไมโครโฟนเป็นโลหะแข็งเรง ทนทาน
 • สามารถแยกไมโครโฟนจากตัวเครื่องได้
 • บันทึกค่า ตรวจวัดในหน่วยความจำได้นานสูงสุดถึง 5 ป 
 • ช่วงการตรวจวัดเดียว 23 – 137 dBA สูงถึง140 dB peak
 • โอนถ่ายข้อมูลผ่าน Serial หรือ USB Port หรือ Bluetooth wire less
 • ตัวเครื่องกะทัดรัด บาง ความหนาเครื่องไม่เกิน 20 มม.
 • ใช้ระบบแบตเตอรี่ 9 V หรือไฟฟ้า 220 VAC