About us


ประวัติผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการมี 2 ท่าน

  • ประสบการณ์การ ทำงานเกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อม และงานบริหาร มากกว่า 16 ปี
  • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประสบการณ์การ ทำงานบริหาร มากกว่า 10 ปี
  • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม
  • ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สโลแกนของบริษัท
 All about environmental services
บริษัทฯ มุ่งหวัง เพื่อดำเนินงานแบบครบวงจรทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยความสำนึกรักสิ่งแวดล้อม