About us


ประวัติผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการมี 2 ท่าน

  • ประสบการณ์การ ทำงานเกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อม และงานบริหาร มากกว่า 16 ปี
  • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประสบการณ์การ ทำงานบริหาร มากกว่า 10 ปี
  • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม
  • ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ

 

พันธกิจ (Mission)

ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ด้วยความสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

All about environmental services