Home

บริษัท นีดีส ซัพพลาย แอน เซอร์วิส จำกัด

ดำเนินการธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นคุณภาพบริการที่เป็นเลศ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เราตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้ เรามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ทั้งด้านเสียง ฝุ่น ควันพิษ ก๊าซพิษ รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เราจำหน่ายและให้เข้าเครื่งมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่น เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความร้อน ฯลฯ พร้อมทั้งบริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และให้คำแนะนำในเชิงแก้ปัญหา เพื่อให้โลกใบนี้มีสภาวะแวดล้อมที่น่าอยู่