Home
Home
     เป็นผู้แทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม
     บริการงานเช่าเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวด้อม พร้อมเอกสารสอบเทียบ เรามีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา สอนการใช้งาน ให้บริการเช่าทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายปี
      รับบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ในนาม บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมผลการตรวจวัดที่ถูกต้อง แม่นยำ และรูปเล่มรายงานที่ได้มาตรฐานดำเนินการธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม