Home

บริษัท นีดีส ซัพพลาย แอน เซอร์วิส จำกัด

ดำเนินการธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เรา ตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโลกเรามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ทั้งด้านเสียง ฝุ่น ควันพิษ ก๊าซพิษ รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ
Home

Sales

     เป็นผู้แทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม

Rental

     บริการงานเช่าเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวด้อม พร้อมเอกสารสอบเทียบ เรามีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา สอนการใช้งาน ให้บริการเช่าทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายปี

Monitoring

      รับบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ในนาม บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมผลการตรวจวัดที่ถูกต้อง แม่นยำ และรูปเล่มรายงานที่ได้มาตรฐานดำเนินการธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

 

Product Brand